ปัจจัยหลักที่บริษัทรับสมัครงานให้ความสนใจ

รับสมัครงาน บริษัท

ในจำนวนผู้สมัครงานที่มีมากมายนั้น ไม่เพียงแค่ผู้สมัครงานที่ต้องการหางานที่ใช่เท่านั้น ผู้รับสมัครงานเองก็ต้องการหาคนที่ใช่ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางบริษัทก็จำเป็นต้องคัดเลือกบุคคลที่ดีและแหมาะสมที่สุดเพื่อมาร่วมงานในองค์กร ยิ่งถ้าเป็นผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำงานมาด้วยแล้ว การพิจารณาก็จะมีความแตกต่างจากผู้สมัครงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่หรือยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน ถึงแม้วิธีการพิจารณาเลือกผู้สมัครในแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่สำหรับปัจจัยหลักที่แต่ละองค์กรให้ความสนใจและพิจารณานั้นส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน โดยหลักเกณฑ์หลักๆที่บริษัทผู้รับสมัครงานนำมาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน มีดังนี้

รับสมัครงาน
  • ประวัติการศึกษา และความรู้ต่างๆ

สำหรับผู้สมัครงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่ หรือยังไม่มีประสบการณ์การในการทำงานนั้น ประวัติการศึกษาหรือความรู้ที่ได้เรียนมา ถือเป็นปัจจัยหลักเลยที่ผู้รับสมัครงานให้ความสนใจและพิจารณาเป็นเรื่องแรก ไม่ว่าจะเป็นคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน สถาบันการศึกษา รวมถึงเกรดเฉลี่ย ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้สมัครแต่ละคนได้ เพื่อช่วยให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการในตำแหน่งงานต่างๆได้ แต่หากตำแหน่งงานนั้นรับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ ผู้รับสมัครก็จะพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านที่ต้องการแทน ซึ่งอาจจะให้ความสำคัญมากกว่าการศึกษานั่นเอง

  • ประสบการณ์ฝึกงาน หรือประสบการณ์ทำงาน

ในแต่ละตำแหน่งงาน แต่ละองค์กรนั้น มีความต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป บางตำแหน่งต้องการผู้มีประสบการณ์ แต่บางตำแหน่งก็เปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่ด้วย ซึ่งหากเป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานนั้น ประสบการณ์ฝึกงานหรือกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ถูกนำมาพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครงานด้วยเช่นกัน เพราะหากเคยได้รับการฝึกงานหรือได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมา เปรียบเสมือนว่าได้ผ่านทักษะการทำงานมาแล้ว ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานจริงในปัจจุบันได้ แต่สำหรับบางตำแหน่งงานที่ต้องการผู้มีประสบการณ์ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ หรือต้องการผู้มารับช่วงต่อและสานต่องานได้เลยทันที ในกรณีนี้ผู้มีประสบการณ์ทำงานก็อาจจะมีโอกาสได้รับการพิจารณามากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ

  • ทัศนคติ และทักษะทางด้านอารมณ์ (E.Q)

ทัศนคติเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะในชีวิตการทำงานนั้นไม่เพียงแต่ต้องการคนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น ผู้มีทัศนคติที่ดี ไม่ว่าด้านความคิดหรือการสื่อสาร ก็นับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ทุกองค์กรต้องการด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทักษะทางด้านอารมณ์หรือ E.Q. ก็เป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาร่วมกับทัศนคติด้วย เพราะผู้มีทัศนคติที่ดี จะสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ จึงช่วยลดภาวะความขัดแย้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรได้นั่นเอง

  • ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่นำมาพิจารณา เพราะการทำงานจริงมักเจออุปสรรคอยู่บ่อยครั้งและไม่ได้ราบรื่นเสมอไป อีกทั้งต้องแข่งกับเวลาและความเร็ว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ดังนั้นผู้ที่มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี จึงมีโอกาสได้รับการพิจารณามากกว่า

  • บุคลิกภาพ

เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย เพราะบุคลิกภาพเป็นลักษณะภายนอกที่จะสามารถสร้าง First Impression ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ การมีบุคลิภภาพที่ดี โดยแต่งตัวให้เหมาะสม ถูกระเบียบ สะอาด เรียบร้อย และถูกกาลเทศะ ถือเป็นการสะท้อนความเป็นตัวเองออกมา และเป็นการให้เกียรติกันและกันด้วย

นอกจากนี้แล้ว การมีความรู้ความสามารถด้านอื่นๆเพิ่มเติม ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่บริษัท รับสมัครงาน เลือกพิจาณาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่จำเป็นกับการทำงานต่างๆ ซึ่งบางแห่งให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่ผู้สมัครงานต้องทราบถึงปัจจัยหลักที่บริษัทรับสมัครงานให้ความสนใจ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการสมัครงานและช่วยให้ได้งานที่ตรงต่อความต้องการในอนาคต

ข้อมูลจาก : https://www.reeracoen.co.th/th/