Job

รับสมัครงาน บริษัท
Job

ปัจจัยหลักที่บริษัทรับสมัครงานให้ความสนใจ

ในจำนวนผู้สมัครงานที่มีมากมายนั้น ไม่เพียงแค่ผู้สมัครงานที่ต้องการหางานที่ใช่เท่านั้น ผู้รับสมัครงานเองก็ต้องการหาคนที่ใช่ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางบริษัทก็จำเป็นต้องคัดเลือกบุคคลที่ดีและแหมาะสมที่สุดเพื่อมาร่วมงานในองค์กร ยิ่งถ้าเป็นผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำงานมาด้วยแล้ว การพิจารณาก็จะมีความแตกต่างจากผู้สมัครงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่หรือยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน ถึงแม้วิธีการพิจารณาเลือกผู้สมัครในแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่สำหรับปัจจัยหลักที่แต่ละองค์กรให้ความสนใจและพิจารณานั้นส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน โดยหลักเกณฑ์หลักๆที่บริษัทผู้รับสมัครงานนำมาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน มีดังนี้ ประวัติการศึกษา และความรู้ต่างๆ สำหรับผู้สมัครงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่ หรือยังไม่มีประสบการณ์การในการทำงานนั้น ประวัติการศึกษาหรือความรู้ที่ได้เรียนมา ถือเป็นปัจจัยหลักเลยที่ผู้รับสมัครงานให้ความสนใจและพิจารณาเป็นเรื่องแรก ไม่ว่าจะเป็นคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน สถาบันการศึกษา รวมถึงเกรดเฉลี่ย ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้สมัครแต่ละคนได้ เพื่อช่วยให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการในตำแหน่งงานต่างๆได้ แต่หากตำแหน่งงานนั้นรับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ ผู้รับสมัครก็จะพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านที่ต้องการแทน ซึ่งอาจจะให้ความสำคัญมากกว่าการศึกษานั่นเอง ประสบการณ์ฝึกงาน หรือประสบการณ์ทำงาน ในแต่ละตำแหน่งงาน แต่ละองค์กรนั้น มีความต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป บางตำแหน่งต้องการผู้มีประสบการณ์ แต่บางตำแหน่งก็เปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่ด้วย ซึ่งหากเป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานนั้น ประสบการณ์ฝึกงานหรือกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ถูกนำมาพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครงานด้วยเช่นกัน เพราะหากเคยได้รับการฝึกงานหรือได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมา เปรียบเสมือนว่าได้ผ่านทักษะการทำงานมาแล้ว ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานจริงในปัจจุบันได้ แต่สำหรับบางตำแหน่งงานที่ต้องการผู้มีประสบการณ์ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ หรือต้องการผู้มารับช่วงต่อและสานต่องานได้เลยทันที ในกรณีนี้ผู้มีประสบการณ์ทำงานก็อาจจะมีโอกาสได้รับการพิจารณามากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ ทัศนคติ และทักษะทางด้านอารมณ์ (E.Q) ทัศนคติเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะในชีวิตการทำงานนั้นไม่เพียงแต่ต้องการคนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น ผู้มีทัศนคติที่ดี ไม่ว่าด้านความคิดหรือการสื่อสาร ก็นับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ทุกองค์กรต้องการด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทักษะทางด้านอารมณ์หรือ E.Q. ก็เป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาร่วมกับทัศนคติด้วย เพราะผู้มีทัศนคติที่ดี […]

Read More