Day: May 1, 2020

5G คืออะไร
Work

5G คืออะไร เตรียมตัวพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่กันแล้วหรือยัง?

             5G คือเทคโนโลยีเครือข่ายของการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5 ต่อมาจากยุค 1G และ 2G ที่ยังคงเป็นระบบอะนาล็อกมาจนถึงยุค 3G และ 4G ที่เข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีระบบดิจิตอล ซึ่งไม่เพียงแต่เรื่องของความเร็วของการส่งผ่านข้อมูลที่จะมีความเร็วมากกว่าระบบ 4G เท่านั้น แต่ 5G จะเป็นยุคของการเชื่อมต่อและการสื่อสารแบบไร้สายและไร้พรมแดนอย่างแท้จริง ความเร็วและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าของระบบ 5G              มาดูเรื่องของความเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี 4G ที่ถือเป็นการส่งผ่านข้อมูลที่มีความเร็วสูงสุดในปัจจุบัน พบว่าตามทฤษฎีแล้วนั้น เทคโนโลยี 4G สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที แต่ 5G จะมีความเร็วกว่าระบบ 4G เดิมถึง 10 เท่า นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถดาวน์โหลดหนังที่มีความยาว 2 ชั่วโมงได้ในระยะเวลาเพียง 3.6 วินาทีเท่านั้น! 5G กับสิ่งที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) ในยุค 5G นั้น ไม่เพียงแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ตโฟนเท่านั้นที่จะสามารถรับและส่งต่อข้อมูลถึงกันได้ แต่จะรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ […]

Read More